ประวัติภาควิชา

 ประวัติความเป็นมาของภาควิชา ฯ

แต่เดิมแขนงวิชาต่างๆ ทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้เปิดสอนในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2505ต่อมามีการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2517ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ.2518 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยภาควิชาฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ทำการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อีกทั้งยังให้บริการด้านการเรียนการสอนรายวิชาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้แก่นิสิตปริญญาตรี และปริญญาโทคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในระดับปริญญาตรี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ซึ่งเป็นการศึกษาใน 2 สาขาวิชาสำคัญ คือ สาขาสังคมวิทยา และสาขามานุษยวิทยาในวิชาเอกเดียวกัน ซึ่งทั้งสองศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจมนุษย์ เข้าใจสังคมได้อย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งมีการจัดการศึกษานอกสถานที่อยู่บ่อยครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งผู้เรียนยังจะได้รับการฝึกฝนการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเข้มข้น เพื่อเน้นให้้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์จากภาคสนามที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงต่อไปในอนาคต

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน การประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เช่น งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาชุมชน งานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา งานนโยบายและแผน งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นต้น

 

โดยในแต่ละปีการศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะรับนิสิตใหม่จากการสอบผ่านระบบโควตา ผ่านโครงการพิเศษต่างๆ รวมถึงการสอบผ่านระบบกลางของทบวงมหาวิทยาลัย โดยจะ รับนิสิตใหม่ปีละประมาณ 60 คน อีกทั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพื่อให้มีความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมไทยและเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้วิชาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

การเปิดสอนโครงการบัณฑิตศึกษา หรือหลักสูตรปริญญาโท ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2509 โดยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้ทำการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน เป็นโครงการสหวิทยาการที่ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาปี พ.ศ.2515 จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาพัฒนาสังคม และในปี พ.ศ.2523 ได้ย้ายหลักสูตรมาสังกัดในภาควิชาสังคมวิทยาฯ จนท้ายที่สุด ปีพ.ศ.2535
จึงได้นำหลักสูตรกลับไปสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยดังเดิม กระทั่งปัจจุบัน

การจัดการเรียนการสอนขั้นบัณฑิตศึกษา หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ ของภาควิชาสังคมวิทยาฯ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา โดยเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาปีละ 20 คน โดยการสอบคัดเลือก ทั้งสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

  

นอกจากนั้น ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยังได้ร่วมมือกับภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนานฯ อันได้แก่วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)สาขาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยใช้เวลาในการศึกษาสำเร็จทั้งสิ้น 5 ปีการศึกษา เพื่อให้การศึกษามีความหลากหลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น


ภารกิจ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคม ดังนี้

การให้บริการวิชาการ:

  • การฝึกอบรม

- จัดโครงการฝึกอบรมนักบริหาร
- จัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับนักบริการระดับกลางและระดับสูง
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาและการมีส่วนร่วมต่างๆ

  • วิทยากร/บรรยายพิเศษ

- สังคมวิทยาศาสนา
- ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์
- ไทยศึกษา
- โบราณคดี
- พฤติกรรมมนุษย์
- มานุษยวิทยากายภาพ
- ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

  • หัวข้อ

- ที่ปรึกษาในฐานของนักสังคมวิทยาให้กับหน่วยงานต่างๆ


ทำไมนิสิตจึงต้องเลือกศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ?

สังคมวิทยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาถึงกระบวนการของการเกิดขึ้น จัดระเบียบ ไปถึงการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมและวัฒนธรรมรวมถึงผลที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ที่ล้วนมีผลต่อชีวิตมนุษย์ ดังนั้นนักสังคมวิทยาพยายามศึกษาประเด็นเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถให้คำอธิบายถึงการที่ดำรงอยู่ของมนุษย์ อธิบายถึงความคิด ความรู้สึกที่แตกต่างกัน โดยมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปัจจัยสังคม

มานุษยวิทยา พยายามที่จะศึกษาและตอบคำถามพื้นฐานของมนุษย์ อาทิเช่น มนุษย์มีรากเหง้ามาอย่างไร? มนุษย์มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างไร? รวมทั้งการศึกษาถึงรูปแบบภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารด้วย โดยมานุษยวิทยาใช้กระบวนการศึกษาที่แตกต่างจากสาขาวิชาอื่น มีลักษณะเป็นศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านมนุษยศาสตร์ อดีตถึงปัจจุบัน มานุษยวิทยายังคงมุ่งอุทิศตัวไปกับการศึกษาถึงการแสดงออกที่หลากหลายของมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงเวลาและสถานที่ อาศัย วิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (comparative method) ของสังคมทั้งในระดับจุลภาค และระดับมหภาค ทั้งในอดีตถึงปัจจุบัน นิสิตในสาขานี้จึงได้รับการส่งเสริมให้เข้าใจปรากฏการณ์ทุกมุมมองทุกด้านของชีวิตมนุษย์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรที่เตรียมพร้อมให้นิสิตได้รับความรู้ทางวิชาการที่มั่นคงและสามารถทำความเข้าใจกับปัญหา จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรของภาควิชาฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาสถานการณ์จริงในปัจจุบัน และประเด็นต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่จับตามอง

หลักสูตรประกอบด้วย สาขาวิชาย่อยของทั้งด้านสังคมวิทยาและด้านมานุษยวิทยา เช่น โบราณคดี มานุษยวิทยาวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม การพัฒนาสังคม สังคมวิทยาชนบท หลักประชากรศาสตร์ และวิชาอื่นๆ อีกทั้งผู้เรียนยังจะได้รับการฝึกทำวิจัยภาคสนาม โดยเป็นการผสมผสานใช้ความรู้ทั้งวิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาประกอบกัน

โดยประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกภาคสนาม ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ ความสามารถในการเตรียมพร้อมสำหรับเข้าสู่วิชาชีพที่ตรงสาขาในอนาคต เช่น การเป็นนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่ปรึกษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

การเรียนสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังตอบรับกับความต้องการของผู้ที่สนใจศึกษาใน หลักสูตรสองปริญญาคู่ขนานฯ ได้แก่ สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน และ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ของการเรียนทั้งสองแขนงวิชาไปใช้ประกอบอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานสายนักพัฒนาด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ(วนกร) ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่า เป็นอย่างดี

Department of Sociology and Anthropology

The Department of sociology and anthropology was established in 1975 as one of the departments in Social Sciences Faculty. It provides the students with knowledge and understanding of theoretical and practical problems and offers a stimulating education based on current situation and questions of social and cultural issues. The program includes many sub-fields of sociology and anthropology (i.e. Archaeology, Cultural Anthropology, Social Organization, Thai Studies and Culture, and Social change, People Organization in Natural Resources and Environmental Management, etc.) and fieldwork training of quantitative and qualitative research method. The training experience for students both undergraduate and graduate are to prepare them for distinguished careers as researchers, teachers, consultants to industry or government and non-government organizations.

Sociology and Anthropology

Sociology is the study of social life and the social causes and consequences of human behavior. Sociology's subject matter ranges from the intimate family to the hostile mob, from crime to religion, from the social class to the shared beliefs of a common culture, from the sociology of knowledge to the applied sociology, from the rural sociology to the urban sociology.

By closely linking to sociology, anthropology artempts to answer absic question about human beings: origins, cultural differences, physical varieties, and languages. Unlike most subjects which deal with specialized aspects of humanity, anthropology remains dedicated to studying the diversity of human expression through apace and time. Through comparative method of societies in both small and large scale of past and present time, students are encouraged to understand the phenomena in all aspects of human life.

The Department of sociology and anthropology provides the students with knowledge and understanding of theoretical and practical problems. It offers a stimulating education based on current situation and questions of social and cultural issues. The program includes many sub-fields of sociology and anthropology (i.e. Archaeology, Cultural Anthropology, Social Organization, Thai Studies and culture, and Social Change, People Organization in Natural Resources and Environmental Management, etc.) and fieldwork training of quantitative and qualitative research method. The training experience for students both undergraduate and graduate are to prepare them for distinguished careers as researchers, teachers, consultants to industy of government and non-government organizations.

Studying sociology and anthropology at Kasetsart University also corresponds to the needs of those who are interested in double degree in Social Foresty - Sociology & Anthropology. The degree leads to more diverse careers they intend to do especially the one for Forestry Development which need understandings of culture and community.

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท