หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2560

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

English : Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

Full Name : Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)

Short Name : B.A. (Sociology and Anthropology)

 

เอกสารประกอบหลักสูตร : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

Interest Links

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท