หลักสูตรปริญญาโท

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2559

 

ชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์

 

English : Master of Arts Program in Applied Sociology and Anthropology

ชื่อปริญญา

 

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)

 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ประยุกต์)

 

Full Name : Master of Arts (Applied Sociology and Anthropology)

 

Short Name : M.A. (Applied Sociology)

 

เอกสารประกอบหลักสูตร : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท