แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ผู้เขียน ฮิต
ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ ร่วมเสวนาในเวที LGBTQI Sunset Outdoor 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Admin Soc 5742
งานสัมมนาวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561"THE MIST(2.5) AGES"หมอกจางๆหรือควัน ร่วมกันหาความชัดเจนในสังคม ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Admin Soc 5176
ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการบนบานในรายการ "ข้านิยม" 14 มีนาคม 2562 เขียนโดย Admin Soc 5658
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Gender Equalita in Islamic Countries: A Case Study of Turky" 13 มกราคม 2563 เขียนโดย Admin Soc 4919
ขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครเรียนในระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 11 มกราคม 2561 เขียนโดย Admin Soc 3511
ขอเชิญร่วมงาน สัง-มาเสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การศึกษากับอนาคตสังคมไทย: มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม” 29 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 3192
ขอเชิญนิสิตและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน” 26 เมษายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 3633
เชิญร่วมฟังการสัมมนาเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนิสิตปีสุดท้าย "เวลาเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป เราจะอยู่อย่างไร สัง-มา หาคำตอบ" 23 เมษายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 3889

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท