logo th

ขอเชิญร่วมเข้าชมนิทรรศการ - Open House at KU Library and Hall of KU History

ขอเชิญร่วมเข้าชมนิทรรศการ
Open House at KU Library and Hall of KU History

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Open House at KU Library and KU Hall of History ในวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี 58” (KU First Date 2015) ที่จัดโดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อบ.ก.) เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของกิจกรรมของสำนักหอสมุดจะเป็นการนำนิสิตใหม่เข้าเยี่ยมชมห้อง สมุดและหอประวัติ มก. โดยนิสิตจะได้รับทราบถึงบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด และรับทราบเรื่องราว ประวัติ ความเป็นมา ของมหาวิทยาลัยผ่านห้องนิทรรศการต่าง ๆ ของหอประวัติ มก. ทั้งนี้ในวันและเวลาดังกล่าว จะมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 8,900 คน (เฉลี่ยวันละ 2,230 คน) ซึ่งอาจมีเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

นิทรรศการ "รับน้องใหม่ KU 75"

สำนักหอสมุด จัดแสดงนิทรรศการ “รับน้องใหม่ KU 75” ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 ณ บริเวณโถงทางเข้า-ออก ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตน้องใหม่ พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจและภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ku75copy

Interest Links

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ku
aca
forest

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท