logo th

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มานุษยวิทยากับการศึกษาอำนาจ"

ขอเชิญเข้าร่วม....
บรรยายพิเศษวิชามานุษยวิทยาการเมือง

หัวข้อ "มานุษยวิทยากับการศึกษาอำนาจ"

โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ (คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-11.00 น. ห้อง 402 ตึก 4 (อาคารศรีรัศม์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Interest Links

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ku
aca
forest

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท