logo th

โครงการบริการวิชาการ “1 ช่วย 9”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 และ 2 ตุลาคม 2558 นิสิตของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เรียนวิชา ‘การพัฒนาชุมชน’ ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ “1 ช่วย 9” ให้แก่ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี และ โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม จังหวัดนครปฐม โดยได้จัดกิจกรรมการสร้างพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนและการพัฒนาความรู้การเกษตรให้แก่ครูและนักเรียน  

Interest Links

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ku
aca
forest

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท