เชิญร่วมฟังการสัมมนาเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนิสิตปีสุดท้าย "เวลาเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป เราจะอยู่อย่างไร สัง-มา หาคำตอบ"

 

"เวลาเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป เราจะอยู่อย่างไร สัง-มา หาคำตอบ"

เชิญร่วมฟังการสัมมนาเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนิสิตปีสุดท้าย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

และนิสิตหลักสูตรวนศาสตร์ชุมชนคู่ขนานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

24-25 เมษายน 2560 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อย่าพลาด การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

24 เมษายน 2560
คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล (ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต)
บรรยายหัวข้อ "สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการศึกษาสื่อ โลกออนไลน์/ดิจิตอล"
เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 2 คณะสังคมศาสตร์

25 เมษายน 2560
อาจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
บรรยายหัวข้อ "สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการศึกษาชีวิตคน งาน และแรงงานในยุคหลังอุตสาหกรรม"
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 2 คณะสังคมศาสตร์

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท