ขอเชิญนิสิตและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน”

 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ

“Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน”

เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง 501 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อย่อยและวิทยากร

- รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (หัวข้อ Thailand 4.0 กับความเป็นประชาธิปไตย)

- ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (หัวข้อ Thailand 4.0 เปรียบเทียบประสบการณ์จากประเทศอื่น)

- อ.ดร.สุรินทร์ อ้นพรม คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (Thailand 4.0 กับฐานทรัพยากรและชุมชน)

- อ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ ( หัวข้อ Thailand 4.0 กับระบบการศึกษาไทย)

- อ.ดร. ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ (ความเป็นการเมืองของ Thailand 4.0)

พร้อมพบกับประเด็นแลกเปลี่ยนอื่นๆ ที่น่าสนใจจากนิสิตและผู้เข้าร่วม

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เกษตรศาสตร์)

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท