ขอเชิญร่วมงาน สัง-มาเสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การศึกษากับอนาคตสังคมไทย: มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม”

ขอเชิญร่วมงาน สัง-มาเสวนา ครั้งที่ 4
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

 

โปสเตอรเสวนาสงมา ครงท4

หัวข้อ “การศึกษากับอนาคตสังคมไทย: มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม”

อังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 -16.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 ตึก 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.00 น. กล่าวรายงาน (โดย ผศ. ดร.โสวัตรี ณ ถลาง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

13.15 น. กล่าวเปิด (โดย ผศ. ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

13.30 น. เริ่มการเสวนา ประเด็นย่อยและวิทยากรประกอบด้วย

- การศึกษาไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ (อ.ดร. อาวุธ ธีระเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

-การศึกษาในมุมมองทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา (อ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

- การศึกษากับชุมชนและสังคม (ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล นักวิชาการด้านการศึกษา อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Thai Civic Education)

- การศึกษาทางเลือก (อ.ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้จัดการศึกษาทางเลือก/ แดนไท สุขกำเนิด ผู้เรียนในระบบการศึกษาทางเลือก)

-การศึกษากับความเป็นพลเมือง (สัณหณัฐ ศรัทธาพร กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท)

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

16.30 น. ปิดประชุม

148715

122153

 

122154


https://www.facebook.com/socanthku/photos/a.616607415121338.1073741829.615094875272592/1514022672046470/?type=3&theater

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท