ขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครเรียนในระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครเรียนในระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบแรกตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 ------------- ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์) หรือ ศศ.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์) ความมุ่งหมายของหลักสูตร: เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นบุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการวิเคราะห์และวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการดำเนินการเพื่อมุ่งพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คุณสมบัติของผู้สมัคร: สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จำนวนที่รับ: 20 คน รายละเอียดการสอบ การสอบข้อเขียน: ข้อสอบว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั่วไป และ การใช้ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สอบวันที่ 15 มีนาคม 2561 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารสังคมศาสตร์ 3 ห้อง สค. 3-301) การสอบสัมภาษณ์: สอบวันที่ 29 มีนาคม 2561 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสังคมศาสตร์ 4 ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 สค. 1 คณะสังคมศาสตร์ และในเว็บไซต์ของภาควิชา http://soc-ant.soc.ku.ac.th/ ดูรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาได้ที่ http://soc-ant.soc.ku.ac.th/index.php/course/masterard livedmax livesat1 livecanlı tv

 

 

 

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท