6 ตุลา ผ่านความทรงจำของชาวเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "งานสัง-มา เสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 2 ว่าด้วยสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาความทรงจำ เรื่อง " 6 ตุลา เธอเขียน เขาลบ แต่เราจดจำ บอกเล่า 6 ตุลา ผ่านความทรงจำของชาวเกษตรศาสตร์" โดย รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ อ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ อ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ และตัวแทนกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์และเสรีนนทรี เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการในด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

ku ไมลม

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท