ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

รายชอผมสทธเขาสอบสมภาษณ 63pdf

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท