นางสาวโสภิญญา คงเพียรธรรม

staff sophinya

คุณโสภิญญา   คงเพียรธรรม

ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องภาควิชาสังคมวิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3480 ต่อ 6

 

 

 

 

 

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท