ผศ. ดร. วรชัย วิริยารมภ์ Worrachai Wiriyaromp

staff worachai

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (โบราณคดี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523
M.A. (Anthropology), University of Otago, New Zealand, 2528
Ph.D. (Anthropology), University of Otago, New Zealand, 2551

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 403 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3480 ต่อ 709

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

วิชาที่สอน :

  • มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
  • โบราณคดีเบื้องต้น
  • มานุษยวิทยาชีวภาพ
  • การถ่ายภาพทางมานุษยวิทยา
  • พิพิธภัณฑ์วิทยา

เอกสารวิชาการ

1. สังคมเกษตรกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน, 2553
2. วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา, 2554
3. เอกลักษณ์ของลายเขียนสีวัฒนธรรมบ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา, 2554
4. Marathon Monitoring and Safety Using Ad hoc Networks, 2553
5. Surveillance Behavior of Juvenile by Using RFID and CCTV Monitoring, 2553

งานวิจัย

1. โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำลำภาชี จ.กาญจนบุรีและราชบุรี, 2555
2. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเคียนงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระนอง, 2555
3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงแนวใหม่, 2555
4. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านโบราณและประวัติศาสตร์ของโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยน้ำอิงในเขต จ.พะเยา และจ.เชียงราย, 2555
5. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี, 2555
6. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในโครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ, 2555
7. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง2 ผังเมืองรวม เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด, 2555
8. การประเมินผลกระทบส่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ผ่านเมืองลพบุรี เปรียบเทียบระหว่างแนวทางรถไฟเดิมกับแนวเส้นทางรถไฟเลี่ยงเมืองลพบุรี, 2555
9. โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำภาชี จ.กาญจนบุรีและราชบุรี, 2555
10. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองช้าง จ.สตูล, 2555
11. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศ บริเวณสนามบินมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, 2556
12. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฝายยางคลองกระจง จ.สุโขทัย, 2556
13. โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง จ.หนองบัวลำภู, 2556

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

1. คณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
2. คณะกรรมการหลักสูตรวิชาบูรณาการไทยศึกษา
3. คณะกรรมการหลักสูตรวิชาบูรณาการมรดกอารยธรรมโลก

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

1. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มสธ. วิจัย ประจำปี 2558
2. โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียม จังหวัดชลบุรี

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

มานุษยวิทยากายภาพ

โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมศึกษา

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท