ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ Worrachai Wiriyaromp

staff worachai

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (โบราณคดี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523
M.A. (Anthropology), University of Otago, New Zealand, 2528
Ph.D. (Anthropology), University of Otago, New Zealand, 2551

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3480 ต่อ 6

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

วิชาที่สอน

 • มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
 • โบราณคดีเบื้องต้น
 • มานุษยวิทยาชีวภาพ
 • การถ่ายภาพทางมานุษยวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์วิทยา

เอกสารวิชาการ

งานวิจัย

 • โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำลำภาชี จ.กาญจนบุรีและราชบุรี, 2555
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเคียนงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระนอง, 2555
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงแนวใหม่, 2555
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านโบราณและประวัติศาสตร์ของโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยน้ำอิงในเขต จ.พะเยา และจ.เชียงราย, 2555
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี, 2555
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในโครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ, 2555
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง2 ผังเมืองรวม เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด, 2555
 • การประเมินผลกระทบส่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ผ่านเมืองลพบุรี เปรียบเทียบระหว่างแนวทางรถไฟเดิมกับแนวเส้นทางรถไฟเลี่ยงเมืองลพบุรี, 2555
 • โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำภาชี จ.กาญจนบุรีและราชบุรี, 2555
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองช้าง จ.สตูล, 2555
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศ บริเวณสนามบินมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, 2556
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฝายยางคลองกระจง จ.สุโขทัย, 2556
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง จ.หนองบัวลำภู, 2556

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะกรรมการหลักสูตรวิชาบูรณาการไทยศึกษา
 • คณะกรรมการหลักสูตรวิชาบูรณาการมรดกอารยธรรมโลก

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มสธ. วิจัย ประจำปี 2558
 • โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียม จังหวัดชลบุรี

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

 • มานุษยวิทยากายภาพ
 • โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์
 • วัฒนธรรมศึกษา

Interest Links

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท