อ.ปาณิภา สุขสม Panipa Suksom

staff_arisa

สาขาที่จบ  :  
สค.ม.(สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)(เกียรตินิยมอันดับ2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 322 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3484 ต่อ 734

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน :

  • การพัฒนาชุมชน
  • อาชญากรรมกับสังคม
  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • สังคมวิทยาอาชญากรรม
  • การศึกษาชุมชน

เอกสารวิชาการ

1. เมื่อวัยรุ่นบริโภคแฟชั่น : การบริโภคอัตลักษณ์ภายใต้วัฒนธรรมบริโภค, 2552
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 2556
3. แนวคิดเบื้องต้นทางสังคมและวัฒนธรรม, 2557
4. อาชญากรรมกับสังคม, 2557
5. ชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงกับการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา, 2557

งานวิจัย

1. การมีส่วนร่วมของยุวมัคคุเทศก์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศึกษากรณี ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, 2552
2. การวิจัยชั้นเรียนเรื่องการประเมินวิชาจิตสำนึกสาธารณะเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาวิธีสอน, 2552
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินการ โครงการอุทยานสวนจตุจักร, 2555
4. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำท่วม พื้นที่ศึกษา ตำบลกบเจาและตำบลเขาแก้ว ภายใต้โครงการการจัดการผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย, 2556
5. โครงการการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำท่วมอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญ่, 2557
6. โครงการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์
7. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
8. กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดนครปฐม

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2. ผู้ประสานงานรายวิชาการศึกษาชุมชน 
3. ผู้ประสานงานรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

....

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

สังคมวิทยา

อาชญากรรมกับสังคม

เยาวชน

เยาวชนกับการมีส่วร่วมในการพัฒนา

ปัญหาสังคม

เยาวชนกับอัตลักษณ์

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท