อ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ Angkoon Hongkananukraw

Angkoon

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
สค.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องภาควิชาสังคมวิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  -

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน :

  • มานุษยวิทยาเบื้องต้น
  • ครอบครัวและเครือญาติ
  • มานุษยวิทยาศาสนา
  • วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
  • มานุษยวิทยาสื่อ
  • นิทานพื้นบ้าน
  • การศึกษาชุมชน
  • มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
  • สัมมนา
  • วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

เอกสารวิชาการ

1. วัฒนธรรมกับการปรับตัวทางสังคม, 2553
2. การศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อทางศาสนากับโครงสร้างอำนาจการเมืองไทย กรณีศึกษาคำสอนของพระมหาวิฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), 2557

งานวิจัย

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำท่วม พื้นที่ศึกษา ตำบลกบเจาและตำบลเขาแก้ว ภายใต้โครงการการจัดการผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย, 2556
2. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
3. การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
4. ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2. คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์
3. คณะกรรมการวิจัยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4. คณะกรรมการวิชาการและปรับปรุงหลักสุตร
5. เลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

1. กรรมการรวบรวมข้อมูลพระราชประวัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จย่ากับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับการจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์
2. กรรมการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย
3. วิทยากรให้ความเห้นต่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
4. วิทยากร ร่วมเสวนาภาพยนต์ เรื่อง Agrarian Utopia
5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

มานุษยวิทยา

ความเชื่อกับพิธีกรรม

วัฒนธรรมของการท่องเที่ยว

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท