ผศ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ Angkoon Hongkananukraw

Angkoon

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
สค.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 410 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  -

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

 • มานุษยวิทยาเบื้องต้น
 • ครอบครัวและเครือญาติ
 • มานุษยวิทยาศาสนา
 • วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
 • มานุษยวิทยาสื่อ
 • นิทานพื้นบ้าน
 • การศึกษาชุมชน
 • มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
 • สัมมนา
 • วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

เอกสารวิชาการ

 • วัฒนธรรมกับการปรับตัวทางสังคม, 2553
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อทางศาสนากับโครงสร้างอำนาจการเมืองไทย กรณีศึกษาคำสอนของพระมหาวิฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), 2557

งานวิจัย

 • การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำท่วม พื้นที่ศึกษา ตำบลกบเจาและตำบลเขาแก้ว ภายใต้โครงการการจัดการผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย, 2556
 • โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
 • การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
 • ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • คณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์
 • คณะกรรมการวิจัยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะกรรมการวิชาการและปรับปรุงหลักสูตร
 • เลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • กรรมการรวบรวมข้อมูลพระราชประวัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จย่ากับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับการจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์
 • กรรมการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย
 • วิทยากรให้ความเห้นต่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
 • วิทยากร ร่วมเสวนาภาพยนต์ เรื่อง Agrarian Utopia
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

 • มานุษยวิทยา
 • ความเชื่อกับพิธีกรรม
 • วัฒนธรรมของการท่องเที่ยว

Interest Links

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท