ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา (รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) Teeraporn Thongpunya

teeraporn

สาขาที่จบ  :  
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 407 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3480 ต่อ 436

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

งานบริหาร

 • 2562-ปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2560-2562  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2561-2562  เลขานุการภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิชาที่สอน

 • สังคมวิทยาครอบครัว
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
 • สังคมวิทยาแห่งความสูงวัย
 • สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
 • สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
 • การศึกษาชุมชน
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
 • การพัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 • นโยบายและการวางแผนทางสังคม

เอกสารวิชาการ

 • ธีราพร  ทวีธรรมเจริญ. 2553. "การเรียนรู้วิถีชุมชนจากแนวคิดในทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมและทฤษฎีชุมชน." วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 30(1): 104-116. [ISSN: 0125-2437]
 • ธีราพร  ทองปัญญา, วีรฉัตร์  สุปัญโญ, ประสงค์ ตันพิชัย, และ สันติ  ศรีสวนแตง. 2558. "จิตสำนึกต่อการพัฒนาชุมชนของเยาวชน: กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนห้วยหมอนทอง." วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 36(3): 483-497. [ISSN: 0125-8370]
 • ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา สุขสม, และอมต จันทรังษี. 2559. ประสบการณ์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม. เอกสารเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 "นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่วงโซ่คุณภาพระดับโลก" เล่มที่ 3 สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 536-543.
 • ธีราพร  ทองปัญญา, วีรฉัตร์  สุปัญโญ, ประสงค์ ตันพิชัย, และ สันติ  ศรีสวนแตง. 2559. "การพัฒนากระบวนการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนของเยาวชน: กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนห้วยหมอนทอง." วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 37(2): 153-166. [ISSN: 0125-8370]
 • ธีราพร  ทองปัญญา. 2559. เอกสารประกอบการสอนวิชา 01460321 สังคมวิทยาครอบครัว. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา สุขสม, และอมต จันทรังษี. 2560. "ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา." วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 10(2): 81-90. [ISSN 1905-7121]  
 • ธีราพร  ทองปัญญา. 2561. "กระบวนการและเงื่อนไขในการตัดสินใจเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม." วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 10(1): 254-277. [Print Journal (ISSN: 1906-7208) and Electronic Journal (ISSN: 2651-1126)]
 • Teeraporn Thongpanya. 2018. "Damnoen Saduak Floating Market: The construction of floating market community identity from agricultural society to tourism community." Kasetsart Journal of Social Sciences. 39(2): 254-261. [ISSN: 2452-3151 (0125-8370)]
 • ธีราพร  ทองปัญญา. 2561. "การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี." วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 48(2): 181-201. [ISSN 0125-0590]

งานวิจัย

 • หัวหน้าโครงการวิจัย: มุมมองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการใช้เวลาว่างในยุควัฒนธรรมทุนนิยม, 2552 (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • นักวิจัย: การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพื้นบ้านจากพ่อครูสู่เยาวชนชุมชนบ้านตะแบกงาม, 2555 (คณะศิึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • นักวิจัย: กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดนครปฐม, 2558 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, 2559-2560. (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการคงอยู่ในอาชีพได้อย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนล่าง, 2559-2560. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคู่สมรสในครอบครัวไทยยุคใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2560. (ทุนอุดหนุนวิจัย มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560) 
 • นักวิจัย: ต้นแบบสังคมสูงวัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้มีความสุขในยุคดิจิทัล, 2562. (ทุนอุดหนุนวิจัย มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562)
 • นักวิจัย: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล, 2562 (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562)

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการ และทำการประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงเพื่อพัฒนาบทความนั้นๆ 
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (สกอ.)
 • คณะกรรมการพิจารณางานวิชาการด้านครอบครัว

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

 • สังคมวิทยาครอบครัว
 • การพัฒนา กับ เยาวชน
 • การพัฒนาชุมชน
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (แบบมีส่วนร่วม)

Interest Links

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท