ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา Teeraporn Thongpunya

teeraporn

สาขาที่จบ  :  
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 407 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3480 ต่อ 436

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

งานบริหาร

 • 2560-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2561-ปัจจุบัน  เลขานุการภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิชาที่สอน

 • สังคมวิทยาครอบครัว
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
 • สังคมวิทยาแห่งความสูงวัย
 • สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
 • นโยบายและการวางแผนทางสังคม
 • สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
 • องค์กรประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาชุมชน 

เอกสารวิชาการ

 • ธีราพร  ทวีธรรมเจริญ. 2553. "การเรียนรู้วิถีชุมชนจากแนวคิดในทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมและทฤษฎีชุมชน." วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 30(1): 104-116.
 • ธีราพร  ทองปัญญา, วีรฉัตร์  สุปัญโญ, ประสงค์ ตันพิชัย, และ สันติ  ศรีสวนแตง. 2558. "จิตสำนึกต่อการพัฒนาชุมชนของเยาวชน: กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนห้วยหมอนทอง." วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 36(3): 483-497.
 • ภัทรพรรณ  ทำดี, ธีราพร  ทองปัญญา, ปาณิภา  สุขสม, และอมต  จันทรังษี. 2559. ประสบการณ์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม.  เอกสารเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 “นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่วงโซ่คุณภาพระดับโลก” เล่มที่สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559  จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 536-543.
 • ธีราพร  ทองปัญญา, วีรฉัตร์  สุปัญโญ, ประสงค์ ตันพิชัย, และ สันติ  ศรีสวนแตง. 2559. "การพัฒนากระบวนการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนของเยาวชน: กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนห้วยหมอนทอง." วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 37(2): 153-166.
 • ธีราพร  ทองปัญญา. 2559. เอกสารประกอบการสอนวิชา 01460321 สังคมวิทยาครอบครัว. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา สุขสม, และอมต จันทรังษี. 2560. "ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา." วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 10(2): 81-90.
 • ธีราพร  ทองปัญญา. 2561. "กระบวนการและเงื่อนไขในการตัดสินใจเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม." วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 10(1): 254-277.
 • Teeraporn  Thongpanya2018. "Damnoen Saduak Floating MarketThe construction of floating market community identity from agricultural society to tourism community."  Kasetsart Journal of Social Sciences. 39(2): 254-261. 

งานวิจัย

 • หัวหน้าโครงการวิจัย: มุมมองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการใช้เวลาว่างในยุควัฒนธรรมทุนนิยม, 2552 (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • นักวิจัย: การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพื้นบ้านจากพ่อครูสู่เยาวชนชุมชนบ้านตะแบกงาม, 2555 (คณะศิึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • นักวิจัย: กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดนครปฐม, 2558 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, 2559-2560. (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการคงอยู่ในอาชีพได้อย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนล่าง, 2559-2560. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคู่สมรสในครอบครัวไทยยุคใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2560. (ทุนอุดหนุนวิจัย มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560) 

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • คณะกรรมการพิจารณางานวิชาการด้านครอบครัว
 • วิทยากรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีวิจัย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบดูแลภาวะทางจิตใจนักเรียนและครูในโรงเรียน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาพิจารณาบทความและทำการประเมินพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงเพื่อพัฒนาบทความนั้นๆ 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

 • สังคมวิทยาครอบครัว
 • การพัฒนา กับ เยาวชน
 • การพัฒนาชุมชน
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (แบบมีส่วนร่วม)

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท