อ.วัชรี บุญวิทยา (รองหัวหน้าภาควิชา) Watcharee Boonwittaya

Watcharee

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 302 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 731

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

 • การจัดระเบียบทางสังคม
 • การวิเคราะห์ระบบสังคม
 • สังคมวิทยาเมือง
 • สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
 • สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

เอกสารวิชาการ

 • วัฒนธรรมกับการจัดระเบียบทางสังคม, 2552
 • เมืองในมุมมองของสังคมวิทยา, 2552
 • มิติทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 2552
 • ความขัดแย้งทางสังคมวัฒนธรรมไทยและการเคลื่อนไหวทางสังคม, 2553

งานวิจัย

 • การประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด, 2547
 • งานการดูแลเด็กภายใต้สังมแห่งการสอดส่อง, 2560
 • ความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนกองขยะจากการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะของเมืองศูนย์กลาง, 2561

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

....

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

 • สังคมวิทยา
 • การจัดระเบียบสังคม
 • สังคมวิทยาเมือง
 • การเปลี่ยนแปลงสังคม
 • สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
 • ความขัดแย้งและการเคลื่อนไหวทางสังคม

Interest Links

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท