อ.วัชรี บุญวิทยา Watcharee Boonwittaya

Watcharee

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 302 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 731

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน :

  • การจัดระเบียบทางสังคม
  • การวิเคราะห์ระบบสังคม
  • สังคมวิทยานคร
  • สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
  • สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

เอกสารวิชาการ

1. วัฒนธรรมกับการจัดระเบียบทางสังคม, 2552
2. เมืองในมุมมองของสังคมวิทยา, 2552
3. มิติทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 2552
4. ความขัดแย้งทางสังคมวัฒนธรรมไทยและการเคลื่อนไหวทางสังคม, 2553

งานวิจัย

การประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด, 2547

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

....

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

....

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

สังคมวิทยา

การจัดระเบียบสังคม

สังคมวิทยาเมือง

การเปลี่ยนแปลงสังคม

สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

ความขัดแย้งและการเคลื่อมนไหวทางสังค

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท