อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ Purin Naksing

purin

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สม.ม.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด.(สหวิทยาการ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 408 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 435

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

วิชาที่สอน :

  • แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
  • จิตวิทยาทางสังคมแนวสังคมวิทยา
  • วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
  • สารัตถสังคมวิทยาประยุกต์
  • สังคมวิทยาในชีวิตประจำวัน
  • ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
  • สังคมวิทยาการเมือง
  • ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย

เอกสารวิชาการ

1. แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา, 2557

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา (ฉบับปรับปรุง 2556)

งานวิจัย

1. การศึกษาสถานภาพทางวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557

2. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์

3. ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

1. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

2. คณะกรรมการบริหาร โครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนานระหว่างหลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชนคู่ขนานกับหลักสูตร ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

....

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

ทฤษฎีทางสังคมวิทยา

ความเบี่ยงเนและการควบคุมทางสังคม

การวิจัยเชิงคุณภาพ

สังคมวิทยาในชีวิตประจำวัน

พฤติกรรมเบี่ยงเบน

ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท