ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ Purin Naksing

purin

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สม.ม.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด.(สหวิทยาการ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 408 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 435

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

วิชาที่สอน

 • แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
 • จิตวิทยาทางสังคมแนวสังคมวิทยา
 • วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
 • สารัตถสังคมวิทยาประยุกต์
 • สังคมวิทยาในชีวิตประจำวัน
 • ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
 • สังคมวิทยาการเมือง
 • ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย

เอกสารวิชาการ

 • แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา, 2557
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา (ฉบับปรับปรุง 2556)
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์ และธาตรี ใต้ฟ้าพูล. "การประกอบสร้างตัวตนเกย์ในภาพยนตร์ไทย" วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 39(2): 35-53. 
 • ปุรินทร์  นาคสิงห์. 2559. “วัฒนธรรมกับสังคม” ใน อัมพร สุคันธวาณิช และพวงเพชร สุรัตนกวีกุล (บรรณาธิการ). มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ปุรินทร์  นาคสิงห์. 2559. “พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม” ใน อัมพร สุคันธวาณิช และพวงเพชร สุรัตนกวีกุล (บรรณาธิการ). มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์. 2560. “บลูดี: อำนาจพลางกับการผลิตซ้ำร่างเกย์” ใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บรรณาธิการ). เมื่อร่างกายกลายเป็นเพศ อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
 • วรชัย วิริยารมภ์, ปุรินทร์  นาคสิงห์ และ ฉัตรวรรณ  พลเพชร. 2558. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ซาไก: กรณีศึกษา ซาไกกลุ่มตะโหมด จังหวัดพัทลุง, วารสารปาริชาต, 27 (2): 82-103.
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์. 2558. เพศวิถีของ “ชายขอบ” ในห้องน้ำสาธารณะ, วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 34(1): 9-29.
 • ว่าที่ร้อยตรี อนุสรณ์  ขวัญกิจอุดมกุล และ ปุรินทร์  นาคสิงห์. 2559. กระบวนการเข้าสู่อาชีพของสาวนั่งดริ๊งค์.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 30-31 มกราคม 2559. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า 165-176.
 • ฟาดีละฮ์ มะกูวิง และปุรินทร์ นาคสิงห์. 2559. การธำรงอัตลักษณ์ของผู้ต้องขังหญิงมุสลิม.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2559 “เอกภาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 หน้า 872-883.
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์. 2560. ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษา “ชุมชนเกษตรกรรม” ที่ จ.นครปฐม. วารสารวิจัยสังคม. 40(2): 69-98.
 • สุภัสสร สุนทรวิภาต และปุรินทร์ นาคสิงห์. 2560. พื้นที่เชิงอำนาจและการแสดงตัวตนของผู้ใช้พื้นที่ “วัดพระศรีมหาอุมาเทวี”. วารสารชุมชนสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 2(1): 48-69.
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์ และอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์. 2561. การทำให้สงกรานต์กรุงเทพฯ เป็นสินค้าวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. วารสารมานุษยวิทยา, 1(1): 159-189.
 • Bundhuwong, C., Naksing, P. Chawathanakun, K., and Hongkananukraw, A. 2017.  Rural Transformation and Livelihood Adaptations: A Case Study of Villagers in an “Agricultural Community” in Nakhonprathom, Thailand. In 13th International Conference on Thai Studies Globalized Thailand? Connectivity, Conflicts and Conundrums of Thai Studies, 15-18 July 2017, Chiang Mai, Thailand, pp. 96. 

งานวิจัย

 • การศึกษาสถานภาพทางวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
 • โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์, 2557
 • ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, 2558
 • สงกรานต์ การดำรงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงในบริบทการท่องเที่ยว, 2560

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 • คณะกรรมการบริหาร โครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนานระหว่างหลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชนคู่ขนานกับหลักสูตร ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
 • คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

 • ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
 • ความเบี่ยงเนและการควบคุมทางสังคม
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • สังคมวิทยาในชีวิตประจำวัน
 • พฤติกรรมเบี่ยงเบน
 • ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย

Interest Links

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท