ผศ.ดร.ภัทรพรรณ ทำดี Patrapan Tamdee

staff pattaraphan

สาขาที่จบ  :  
ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 411 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 432

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

 

วิชาที่สอน

 • สังคมวิทยาสุขภาพ
 • สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
 • หลักประชากรศาสตร์
 • ประชากรกับการพัฒนา
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาประยุกต์
 • งาน อาชีพ และองค์การ
 • ความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม

เอกสารวิชาการ

งานวิจัย

 • การศึกษาสถานภาพทางวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
 • โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์, 2557
 • กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดนครปฐม, 2558
 • เส้นทางสายน้ำนมแม่: ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน, 2558
 • สูงวัยอย่างสง่างามตามวิถีพื้นบ้านล้านนาไทย: การถอดบทเรียนด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่, 2559
 • Home Elderly Care Project: International Cpmparison on Caring for Elderly People at Home, 2559 
 • งานการดูแลเด็กในสังคมแห่งการสอดส่องกับผลกระทบต่อครูและผู้ดูแล, 2560
 • การพัฒนาสื่อกลางนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, 2561

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาประยุกต์)
 • ผู้ประสานงานรายวิชา 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

 • ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ
 • งานกับสุขภาพ
 • ผู้หญิงกับสุขภาพ
 • สุขภาพชุมชน
 • ภาวะสมัยใหม่กับสุขภาพ

 

Interest Links

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท