ผศ.ดร.ธนารดี คำยา Tanaradee Khumya

tanatadee

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
สค.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
M.A. (Social Development) University of East Anglia, United Kingdom, 2545
Ph.D. (Gender and Development Studies) Asian Institute of Technology,  2558
สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 330 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 727  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

วิชาที่สอน :

  • วิธีการเชิงปริมาณในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  • เพศสภาพกับการพัฒนา
  • การพัฒนาชุมชน
  • การพัฒนาสังคม
  • สัมมนา
  • ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์
  • ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  • การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  • สวัสดิการสังคม
  • การย้ายถิ่น ชายแดน และความเป็นพลเมือง

 

เอกสารวิชาการ

1. ธนารดี คำยา (2556) การลงทุนของต่างชาติต่อการขายที่ดินภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
   วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 39 (1): 84-95.
2. Tanaradee Khumya (2013) “Women Power in fighting with the land investors: Ayuthaya Province, Thailand”.
   
IAFFE Annual Conference, July 12-14, Palo Alto, California, USA.

3. Tanaradee Khumya (2015) Gender Remittances and Changes in Woman Status in Households —Case studies in

    Savannakhet, Lao PDR. IAFFE 24th Annual Conference, July 16-18, Berlin, Germany .
4. Tanaradee Khumya & Kyoko Kusakabe (2015) Road development, and changes in livelihood and mobility in

    Savannakhet, Lao PDR, Development in Practice, 25:7, 1011-1024.

5. ณภาภัช พาศิริ ธนารดี คำยา และ วิพักตร์ จินตนา (2559) วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ บ้านห้วยจะกือ และบ้านห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี, หน้า 922-927.
6. Tanaradee Khumya (2017). Sense of place of female Myanmar migrant workers in Bangkok, Thailand.  IAFFE 26nd Annual Conference. June 29-July 1, Seoul, South Korea.

7. Tanaradee Khumya (2018). Sense of place and Power Geometry of Female Myanmar migrant workers in Bangkok, Thailand, Journal of Mekong Societies, 14:1, 17-40.

8.  ธนารดี คำยา (2561) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง พื้นที่ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ AEC: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

  

งานวิจัย

1. Wastewater Management (WWM) in the Bangkok Metropolitan Region (BMR): A Search for Public Policy and Action Programs to Improve the Local Environment. in Kusakabe, 2553
2. โครงการวิจัยการลงทุนของต่างชาติต่อการขายที่ดินภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินการโครงการอุทยานสวนจตุจักร ดำเนินงานร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
4. โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำท่วม (การบริหารจัดการนรน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและพื้นที่แก้มลิง) ปี พ.ศ. 2555-2557 เป็นโครงการร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนโดย The Japan International Cooperation Agency (JICA)

 

   

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

1. กรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

 

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 

กิจกรรมบริการวิชาการ

 23- 30 พฤษภาคม 2558: โครงการฝึกงานภาคสนามนิสิตปริญญาตรี และการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยเบื้องต้นให้กับนักเรียน
 โรงเรียนบ้านด่าน ตำบลด่าน  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
 http://www.danschool.ac.th/gallery-detail_49264_2

 

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการฝึกงานภาคสนามนิสิตปริญญาตรี และการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยเบื้องต้น เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสุขภาวะในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ณ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

21 ตุลาคม 2561

กิจกรรมวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาฯ และการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ สู่ชุมชนใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1-2

 

21-25 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกงานภาคสนามนิสิตปริญญาตรี และการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยเบื้องต้น และส่งมอบแผนที่ให้กับชุมชน

ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

https://www.facebook.com/semi.tana/posts/1019231331576066

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

ประชากรศาสตร์

ผู้สูงอายุ

ครอบครัว

พัฒนาสังคม

มิติหญิงชาย

ผู้สูงอายุ

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท