ผศ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ Puangtip Kerdsap

puangthip

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
มน.ม. (มานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 310 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 722

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

วิชาที่สอน :

  • วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
  • มานุษยวิทยาประยุกต์ในการพัฒนา
  • นิทานพื้นบ้าน
  • พิพิธภัณฑ์วิทยา
  • วิจัยคุณภาพ
  • มานุษยวิทยาชีวภาพ
  • โบราณคดี

 

เอกสารวิชาการ

1. พวงทิพย์ เกิดทรัพย์. “การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพแบบจีนที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ 31 (กันยายน – ธันวาคม 2548), หน้า 64 – 74.
2. พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ และคณะ. “เครื่องทองลงหิน: เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบุ”.วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ 32 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2549), หน้า 86 – 100.
3. Yankowski, A & Kerdsap, P 2013, “Salt-making in Northeast Thailand – An Ethnoarchaeological Study in Tambon Phon Song Khram, Nakhon Rachasima Province, Northeast Thailand”, Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, Silpakorn University, vol. 13, no. 1 (January-June), pp. 231-53.
4. Yankowski, A. & Kerdsap, P & Chang, N., 2015. “PLEASE PASS THE SALT: An ethno-archaeological study of salt and salt fermented fish production, use and trade in Northeast Thailand”. Journal of Indo-Pacific Archaeology, vol. 37, pp. 4-13.

 

งานวิจัย

1. โครงการวิจัยเรื่อง "การสำรวจศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนา การผลิตอาหารไทยฮาลาล เพื่อการส่งออก".

2. โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์". 2547. ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน" ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2549-2550.

4. โครงการวิจัย “Environment Change and Society before Angkor : Ban Non Wat and the Upper Mun River Catchment in Prehistory” พ.ศ.2551-2555.

 

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

....

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

....

 

Interest Links

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท