ผศ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ Pungtip Kerdsap

puangthip

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
มน.ม. (มานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 310 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 722

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

วิชาที่สอน :

  • วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
  • มานุษยวิทยาเบื้องต้น
  • วิจัยคุณภาพ

เอกสารวิชาการ

1. อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติกับสังคมไทย, 2554
2. 'Salt-making in Northeast Thailand – An Ethnoarchaeological Study in Tambon Phon Song Khram, Nakhon Rachasima Province, Northeast Thailand, 2556

งานวิจัย

Environment Change and Society before Angkor : Ban Non Wat and the Upper Mun River Catchment in Prehistory, 2555

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

....

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

....

 

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท