ผศ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ Chalita Bundhuwong

staff chalida

สาขาที่จบ  :  
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
M.A. (Anthropology) : University of Hawai’i at Manoa, 2552
Ph.D. (Anthropology): University of Hawai’i at Manoa, 2556

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 403 คณะสังคมศาสตร์ 

โทรศัพท์  : 02-5613480 ต่อ 709

E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 วิชาที่สอน

 • มานุษยวิทยาเบื้องต้น
 • มานุษยวิทยาการเมือง
 • มานุษยวิทยาชนบท
 • สังคมชาวไร่นา
 • มานุษยวิทยานิเวศน์
 • ชาติพันธุ์ศึกษา
 • สัมมนา

   ผลงานทางวิชาการ

   บทความวิชาการในหนังสือบทความรวมเล่ม

  • ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2556. ข้าวและชาวนาไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง. ใน คน ข้าว นา ควายในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.คณะสังคมวิยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
  • ชลิตา บัณฑุวงศ์ และ อนุสรณ์ อุณโณ. 2556. การเมือง เรื่อง "เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน  ฉัตรทิพย์ นาถสุดา (บรรณาธิการ) ด้วยรัก เล่มที่ 7 แนวคิดทางสังคมและการเมือง รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุดา อายุ 72 ปี. สร้างสรรค์: กรุงเทพฯ. 

   บทความในวารสารทางวิชาการ

  • ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2554.  ออแฆรกำปง (ชาวบ้าน) ไม่ชวนฝัน : บริบทเชิงโครงสร้างที่ถูกละเลยของการเกษตร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบเข้มข้นในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 30 (2)กรกฎาคม-ธันวาคม: 111-136. (บทความวิจัย)

   หนังสือเล่ม

  • ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์ อุณโณ. 2546. พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก : กรณีศึกษา 4 พื้นที่ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย). กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน์.
  • ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2543. หัวโทง :พัฒนาการ ลักษณะ และการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน (สนับสนุนโดยโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน). กรุงเพทฯ: ชนนิยม.

   รายงานวิจัย

  • อนุสรณ์ อุณโณ และ ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2555. ชีวิตทางการเมืองของชาวใต้ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัย. เสนอต่อแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (รายงานวิจัย)
  • ชลิตา บัณฑุวงศ์, นิรมล ยุวนบุณย์, และ นันทา กันตรี. 2555. ดำรงชีวิตท่ามกลางความเสี่ยง: การรับมือและการปรับตัวต่อภัยพิบัติของชาวนารายย่อยภาคกลาง กรณีศึกษาภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง และภัยจากเพลี้ยกระโดด. เสนอต่อ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาระบบเพื่อสุขภาวะของเกษตรกรและความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).(รายงานวิจัย)
  • ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2554.  ออแฆรกำปง (ชาวบ้าน) ไม่ชวนฝัน : บริบทเชิงโครงสร้างที่ถูกละเลยของการเกษตร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบเข้มข้นในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 30 (2)กรกฎาคม-ธันวาคม: 111-136. (บทความวิจัย)

   การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า 

  • บทความเรื่อง "ความเป็นการเมืองของเศรษฐกิจพอเพียง" (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) นำเสนอในงานสัมมนานานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 12, 22-24 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย 
  • บทความเรื่อง "การเมืองของการวิจัยที่มีชุมชนเป็นฐาน" (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) นำเสนอในงานสัมมนานานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 11 ว่าด้วย Visions of the Future, 26-28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมสยามซิตี้
  • บทความเรื่อง "เสียงเงียบของผู้อ่อนแอ: บทสำรวจ 'ความเงียบ' ของชาวมลายูมุสลิมในประเทศไทยต่อกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนสายบุรี” (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) นำเสนองานสัมมนานานาชาติ RCSD/ChATSEA International Conference Revisiting Agrarian Transformation in Southeast Asia: Empirical, Theoretical, and Applied Perspectives, วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553, เชียงใหม่, ประเทศไทย.

   หนังสือ

  • ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์ อุณโณ. 2546. พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก : กรณีศึกษา 4 พื้นที่ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย). กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน์.
  • ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2543. หัวโทง :พัฒนาการ ลักษณะ และการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน (สนับสนุนโดยโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน). กรุงเทพฯ: ชนนิยม.

   งานวิจัย

  • โครงการวิจัย ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, 2558
  • โครงการวิจัย "'ผมจะไปช่วยพี่น้องเรา รัฐบาลขี้ฉ้อทำร้ายประชาชน' : การเมืองเชิงศีลธรรมของคนได้ย้ายถิ่นในกรุงเทพ", 2558-2559

   กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

  • ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
  • กรรมการบริหารโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์
  • ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

   กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

  • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   รางวัลและทุนการศึกษา

  • Field Research Grant, Education Program, East-West Center 2011
  • Conference Grant, Education Program, East-West Center (May 2010)
  • East-West Center Graduate Degree Fellow 2009-2012
  • Sala Thai Scholarship Fund Recipient 2009
  • East-West Center Association Alumni Scholar Award Fellow 2008-9  

   ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2541-2542 นักวิจัยหลักโครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “องค์กรประชาชนกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง) สนับสนุนโดย โครงการอันดามันเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
  • พ.ศ. 2543- 2544 นักวิชาการวัฒนธรรม 4 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2544-2548 ผู้ประสานงานวิจัย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
  • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • มานุษยวิทยานิเวศและสิ่งแวดล้อม
  • การพัฒนาที่ยั่งยืน
  • นิเวศวิทยาการเมือง 
  • ประวัติศาสตร์นิเวศ
  • ลายูมุสลิมในไทย
  • การเปลี่ยนแปลงชนบท

  Interest Links

  Events

  Academics

  fac pic

  หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

  หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท