ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ Purin Naksing

purin

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สม.ม.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด.(สหวิทยาการ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 408 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 435

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดูข้อมูล

ผศ.ดร.ภัทรพรรณ ทำดี Patrapan Tamdee

staff pattaraphan

สาขาที่จบ  :  
ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 411 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 432

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

ดูข้อมูล

รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) Kangsadan Chowathanakun

Kangsadan

สาขาที่จบ  :  

ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
น.ม. (นิติศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), 2556
ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 409 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 434   E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูล

ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ Worrachai Wiriyaromp

staff worachai

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (โบราณคดี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523
M.A. (Anthropology), University of Otago, New Zealand, 2528
Ph.D. (Anthropology), University of Otago, New Zealand, 2551

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3480 ต่อ 6

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

ดูข้อมูล

รศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง Sowatree Nathalang

tanatadee

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537
Ph.D. (Anthropology) Macquarie University, Australia, 2000

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 327 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3480 ต่อ 703

E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

ดูข้อมูล

ผศ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ Puangtip Kerdsap

puangthip

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
มน.ม. (มานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 310 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 722

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูล

ผศ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ Chalita Bundhuwong

staff chalida

สาขาที่จบ  :  
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
M.A. (Anthropology) : University of Hawai’i at Manoa, 2552
Ph.D. (Anthropology): University of Hawai’i at Manoa, 2556

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 403 คณะสังคมศาสตร์ 

โทรศัพท์  : 02-5613480 ต่อ 709

E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูล

รศ.ดร.ธนารดี คำยา (รองหัวหน้าภาควิชา) Tanaradee Khumya

tanatadee

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
สค.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
M.A. (Social Development) University of East Anglia, United Kingdom, 2545
Ph.D. (Gender and Development Studies) Asian Institute of Technology,  2558
สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 330 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 727  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูล

อ.วัชรี บุญวิทยา (รองหัวหน้าภาควิชา) Watcharee Boonwittaya

Watcharee

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 302 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  : 02-561-3480 ต่อ 731

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูล

ผศ.ดร.อรนัดดา ชิณศรี Oranutda Chinnasri

onnutda

สาขาที่จบ  :  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
M.A. (Sociology)  University of Hawaii at Manoa, USA., 2547
Ph.D. (Sociology) University of Hawaii at Manoa, USA., 2551

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 303 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3484 ต่อ 726

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูล

ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา (รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) Teeraporn Thongpunya

teeraporn

สาขาที่จบ  :  
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 407 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3480 ต่อ 436

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูล

ผศ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ Angkoon Hongkananukraw

Angkoon

สาขาที่จบ  :  
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
สค.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 410 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  -

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูล

ผศ.ปาณิภา สุขสม Panipa Suksom

staff_arisa

สาขาที่จบ  :  
สค.ม.(สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)(เกียรตินิยมอันดับ2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 322 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3484 ต่อ 734

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูล

อ.อมต จันทรังษี Amata Jantarangsee

staff_Amata

สาขาที่จบ  :  
สม.บ. (สังคมวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
Master of Research (Sociology), Macquarie University, 2019 

 

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 312 คณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์  :  02-561-3480 ต่อ 741

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูล

Interest Links

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท